รายวิชาที่ จัดการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
ประเภทวิชา ทักษะวิชาชีพ  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1การบัญชี(ปวช.)
2การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี(ปวช.)
3เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ(ปวช.)
4คอมพิวเตอร์เครือข่าย(ปวช.)
5การตัดต่อดิจิตอล(ปวช.)
6การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ปวช.)
7การสร้างเว็ปเพจ(ปวช.)
8การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล(ปวช.)
9การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์(ปวช.)
10การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว(ปวช.)
11งานเครื่องล่างรถยนต์(ปวช.)
12งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน(ปวช.)
13การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า(ปวช.)
14งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(ปวช.)
15งานฝึกฝีมือ(ปวช.)
16งานจักรยานยนต์(ปวช.)
17งานไฟฟ้ายานยนต์(ปวช.)
18งานส่งกำลังรถยนต์(ปวช.)
19งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร(ปวช.)
20เครื่องรับวิทยุ(ปวช.)
21เครื่องเสียง(ปวช.)
22วงจรดิจิตอล(ปวช.)
23วงจรอิเล็กทรอนิกส์(ปวช.)
24การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี(จบ ปวช.)(ปวส.)
25การบัญชี(จบ ปวช.)(ปวส.)
26การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี(จบ ม.6)(ปวส.)
27การบัญชี(จบ ม.6)(ปวส.)
28เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ(ปวส.)
29การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์(ปวส.)
30การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล(ปวส.)
31 การสร้างเว็ปเพจ(ปวส.)
32การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ปวส.)
33 การตัดต่อดิจิตอล(ปวส.)
34 การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว(ปวส.)
35งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(จบม.6)(ปวส.)
36การสื่อสารดาวเทียม(ปวส.)
37งานปรับอากาศยานยนต์(ปวส.)
38เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า(ปวส.)
39งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์(ปวส.)
40งานไฟฟ้ายานยนต์(ปวส.)
41การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ปวส.)
 
ประเภทวิชา การประกวด  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
42มารยาทไทยและการสมาคม(ปวช.)
43พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.)
44พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.)
45การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ(ปวช.)
46มารยาทไทยและการสมาคม(ปวส.)
47พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวส.)
48พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวส.)
49(-)
50การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน(-)
51การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ(ปวส.)
 
ประเภทวิชา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
52ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปวช.)
53ด้านการประกอบอาชีพ(ปวช.)
54ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(ปวช.)
55ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ปวช.)
56ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปวช.)
57ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์(ปวช.)
58ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย(ปวช.)
59ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร(ปวช.)
60ด้านเทคโนโลยีการเกษตร(ปวช.)
61ด้านหัตถศิลป์(ปวช.)
62ด้านนวัตกรรมและการบูรณาการด้านบัญชี(ปวช.)
63ด้านการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษ(ปวช.)
64ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปวส.)
65ด้านการประกอบอาชีพ(ปวส.)
66ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(ปวส.)
67ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ปวส.)
68ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปวส.)
69ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์(ปวส.)
70ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย(ปวส.)
71ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร(ปวส.)
72ด้านเทคโนโลยีการเกษตร(ปวส.)
73ด้านหัตถศิลป์(ปวส.)
74ด้านนวัตกรรมและการบูรณาการด้านบัญชี(ปวส.)
75ด้านการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษ(ปวส.)
 
ประเภทวิชา ???  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
76ฟุตบอลชาย 7 คน(-)
77วอลเลย์บอล ชาย(-)
78วอลเลย์บอลหญิง(-)