รายวิชาที่ จัดการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
ประเภทวิชา ทักษะวิชาชีพ  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1การบัญชี(ปวช.)
2การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี(ปวช.)
3เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ(ปวช.)
4การตัดต่อดิจิตอล(ปวช.)
5การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ปวช.)
6การสร้างเว็ปเพจ(ปวช.)
7การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล(ปวช.)
8การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์(ปวช.)
9การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว(ปวช.)
10งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน(ปวช.)
11งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(ปวช.)
12งานฝึกฝีมือ(ปวช.)
13งานจักรยานยนต์(ปวช.)
14งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์(ปวช.)
15งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร(ปวช.)
16เครื่องรับวิทยุ(ปวช.)
17เครื่องเสียง(ปวช.)
18วงจรดิจิตอล(ปวช.)
19วงจรอิเล็กทรอนิกส์(ปวช.)
20การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี(จบ ปวช.)(ปวส.)
21การบัญชี(จบ ปวช.)(ปวส.)
22การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี(จบ ม.6)(ปวส ม.6)
23การบัญชี(จบ ม.6)(ปวส ม.6)
24เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ(ปวส.)
25การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์(ปวส.)
26การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล(ปวส.)
27การสร้างเว็ปเพจ(ปวส.)
28การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ปวส.)
29การตัดต่อดิจิตอล(ปวส.)
30การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว(ปวส.)
31งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (จบม.6)(ปวส ม.6)
32งานปรับอากาศรถยนต์(ปวช.)
33งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์(ปวส.)
34การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ปวส.)
35งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล(ปวช.)
36งานบำรุงรักษารถยนต์(ปวส.)
37โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(ปวส.)
38งานเชื่อมไฟฟ้า(ปวช.)
39งานฝึกฝีมือ (จบม.6)(ปวส ม.6)
40งานเชื่อมไฟฟ้า (จบ ม.6)(ปวส ม.6)
41การติดตั้งจานดาวเทียม(ปวส.)
42ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม(-)
43ทักษะการให้บริการห้องพักแขก/ การปูเตียง(-)
 
ประเภทวิชา การประกวด  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
44มารยาทไทยและการสมาคม(ปวช.)
45พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.)
46พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.)
47การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ(ปวช.)
48มารยาทไทยและการสมาคม(ปวส.)
49พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวส.)
50พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์(ปวส.)
51การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ(ปวส.)
52ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย(-)
53ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง(-)
54ร้องเพลงไทยสากล ชาย(-)
55ร้องเพลงไทยสากล หญิง(-)
56ดาว(-)
57เดือน(-)
58หนุ่มสวย(-)
59สาวหล่อ(-)
 
ประเภทวิชา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
60ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปวช.)
61เพื่อการประกอบอาชีพ(ปวช.)
62เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(ปวช.)
63ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร(ปวช.)
64ด้านหัตถศิลป์(ปวช.)
65ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ และสมองกลฝังตัว(ปวช.)
66ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย(ปวช.)
67ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ(ปวช.)
68ประเภทกำหนดโจทย์(ปวช.)
69การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยฯ ภาคภาษาอังกฤษ(ปวช.)
70ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปวส.)
71เพื่อการประกอบอาชีพ(ปวส.)
72เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(ปวส.)
73ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร(ปวส.)
74ด้านหัตถศิลป์(ปวส.)
75ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ และสมองกลฝังตัว(ปวส.)
76ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย(ปวส.)
77ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ(ปวส.)
78ประเภทกำหนดโจทย์(ปวส.)
79การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยฯ ภาคภาษาอังกฤษ(ปวส.)
 
ประเภทวิชา กีฬา  
ลำดับ ชื่อรายวิชาที่จัดแข่งขัน ผลการแข่งขัน
80ฟุตซอล ชาย(-)
81วอลเลย์บอล ชาย(-)
82วอลเลย์บอลหญิง(-)
83ฟุตซอล หญิง(-)
84ฟุตบอล ชาย(-)
85เซปัคตะกร้อ ชาย(-)
86เซปัคตะกร้อ หญิง(-)