แบบฟอร์มรายงานข้อมูลงานประกันของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ระดับชั้น  สาขางาน  จำนวน  สถานะภาพ  ใบประกอบวิชาชีพ  วุฒิการศึกษา 
ปกติพิเศษมีไม่มีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
ปวช.สาขางานยานยนต์5555
ปวช.สาขางานโครงสร้าง3333
ปวช.สาขางานไฟฟ้ากำลัง4444
ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์4444
ปวช.สาขางานการโรงแรม2222
ปวช.สาขางานการบัญชี44413
ปวช.สาขางานการตลาด3333
ปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33312
ปวช.สาขางานการออกแบบ1111
ปวช.สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ3333
ปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต2222
ปวช.สาขางานเคมีสิ่งทอ3333
ปวช.สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม2222
ปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต์44422
ปวส.สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ1111
ปวส.สาขางานไฟฟ้ากำลัง2222
ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2222
ปวส.สาขางานการบัญชี2222
ปวส.สาขางานการตลาด1111
ปวส.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2222
ปวส.สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป์1111
ปวส.สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ3333
ปวส.สาขางานเคมีสิ่งทอ3333
ปวส.สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม2222
รวมเฉพาะครูสาขางาน
62
62
0
62
0
0
9
53
0
ปวช./ปวส.ครูพื้นฐาน171717512
รวมครูพื้นฐานและครูสาขาวิชา
79
79
0
79
0
0
14
65
0
ปวช./ปวส.บุคลากรทางการศึกษา202001010
รวมทั้งหมด
99
99
0
79
0
0
14
75
10

จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีการศึกษา)
 ที่  ระดับชั้น  สาขางาน  จำนวน  รวม 
ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3
ปกติทวิภาคีเทียบโอนทวิศึกษาปกติทวิภาคีเทียบโอนทวิศึกษาปกติทวิภาคีเทียบโอนทวิศึกษา
1ปวช.ยานยนต์12594124
343
2 โครงสร้าง19289
56
3 ไฟฟ้ากำลัง765963
198
4 อิเล็กทรอนิกส์362139
96
5 การโรงแรม161918
53
6 การบัญชี385047
135
7 การตลาด232120
64
8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ232831
82
9 การออกแบบ11823
42
10 เทคโนโลยีสิ่งทอ121515
42
11 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต111514
40
12 เคมีสิ่งทอ121128
51
13 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม14910
33
รวม ปวช.
416
0
0
0
378
0
0
0
441
0
0
0
1235
14ปวส.เทคนิคยานยนต์4922
71
15 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ8
8
16 ไฟฟ้ากำลัง2444
68
17 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1523
38
18 การบัญชี4941
90
19 การตลาด1114
25
20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3227
59
21 การออกแบบนิเทศศิลป์5
5
22 เทคโนโลยีสิ่งทอ2614
40
23 เคมีสิ่งทอ3218
50
24 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม24
6
รวม ปวส.
189
64
0
0
162
45
0
0
0
0
0
0
460
รวมทั้งหมด
605
64
0
0
540
45
0
0
441
0
0
0
1695

บทสรุปผลบริหาร
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย
มาตรฐานที่
153.35    8.354.18
2555325254.17
35534  174.25
4    00.00
รวม1513.35872550.353.60

ระดับตัวบ่งชี้
1.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"จำนวน 7 ตัวบ่งชี้
2.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"จำนวน 1 ตัวบ่งชี้
3.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "พอใช้"จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
4.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง"จำนวน 1 ตัวบ่งชี้
5.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน"จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
6.ยังมีตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 ตัวบ่งชี้

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ : 1ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1.1ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1 ปีจำนวนผู้ที่ได้งานทำจำนวนผู้ศึกษาต่อจำนวนผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมร้อยละจำนวนแบบสำรวจที่ส่งจำนวนแบบสำรวจที่ตอบกลับร้อยละจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00
ไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปด้านสมรรถนะวิชาชีพ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
ปวช.ยานยนต์52429
0
51
0.00
98.08
5151
100.00
'51
100.00
51
100.00
51
100.00
ปวช.โครงสร้าง66
0
6
0.00
100.00
66
100.00
'6
100.00
6
100.00
6
100.00
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง281233
0
27
0.00
96.43
2727
100.00
'27
100.00
27
100.00
27
100.00
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์181152
0
18
0.00
100.00
1818
100.00
'18
100.00
18
100.00
18
100.00
ปวช.การโรงแรม413
0
4
0.00
100.00
44
100.00
'4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวช.การบัญชี314243
0
31
0.00
100.00
3131
100.00
'31
100.00
31
100.00
31
100.00
ปวช.การตลาด151102
0
13
0.00
86.67
1313
100.00
'13
100.00
13
100.00
13
100.00
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ22201
0
21
0.00
95.45
2121
100.00
'21
100.00
21
100.00
21
100.00
ปวช.การออกแบบ532
0
5
0.00
100.00
55
100.00
'5
100.00
5
100.00
5
100.00
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ431428
0
42
0.00
97.67
4242
100.00
'42
100.00
42
100.00
42
100.00
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต14131
0
14
0.00
100.00
1414
100.00
'14
100.00
14
100.00
14
100.00
ปวช.เคมีสิ่งทอ5015322
0
49
0.00
98.00
4949
100.00
'49
100.00
49
100.00
49
100.00
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม843
0
7
0.00
87.50
77
100.00
'7
100.00
7
100.00
7
100.00
ปวส.เทคนิคยานยนต์262321
0
26
0.00
100.00
2626
100.00
'26
100.00
26
100.00
26
100.00
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ1292
0
11
0.00
91.67
1111
100.00
'11
100.00
11
100.00
11
100.00
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง1484
0
12
0.00
85.71
1212
100.00
'12
100.00
12
100.00
12
100.00
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม14832
0
13
0.00
92.86
1313
100.00
'13
100.00
13
100.00
13
100.00
ปวส.การบัญชี241445
0
23
0.00
95.83
2323
100.00
'23
100.00
23
100.00
23
100.00
ปวส.การตลาด14722
0
11
0.00
78.57
1111
100.00
'11
100.00
11
100.00
11
100.00
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ271835
0
26
0.00
96.30
2626
100.00
'26
100.00
26
100.00
26
100.00
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
0
0
0.00
0.00
00
0
'0
0
0
0
0
0
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ531
0
4
0.00
80.00
44
100.00
'4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวส.เคมีสิ่งทอ13112
0
13
0.00
100.00
1313
100.00
'13
100.00
13
100.00
13
100.00
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
0
0
0.00
0.00
00
0
'0
0
0
0
0
0
รวม
445
0
142
0
236
0
49
0
427
0.00
95.96
427
427
100.00
427
100.00
427
100.00
427
100.00

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ :95.96
2สถานศึกษาได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ :100.00
3สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับร้อยละ :100.00
4สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51- 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับร้อยละ :100.00
5สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับร้อยละ :100.00

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 1ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1.2ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน

ระดับชั้นสาขางานจำนวนนักศึกษาแรกเข้าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละจำนวนผู้ที่ออกกลางคันร้อยละจำนวนผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาร้อยละ
ปวช.ยานยนต์12428
22.58
44
35.48
52
41.94
ปวช.โครงสร้าง112
18.18
5
45.45
4
36.36
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง7123
32.39
21
29.58
27
38.03
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์4123
56.10
9
21.95
9
21.95
ปวช.การโรงแรม2214
63.64
6
27.27
2
9.09
ปวช.การบัญชี6644
66.67
19
28.79
3
4.55
ปวช.การตลาด2610
38.46
8
30.77
8
30.77
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3519
54.29
13
37.14
3
8.57
ปวช.การออกแบบ1610
62.50
3
18.75
3
18.75
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ1914
73.68
5
26.32
0
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต1811
61.11
5
27.78
2
11.11
ปวช.เคมีสิ่งทอ3519
54.29
9
25.71
7
20.00
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม1310
76.92
3
23.08
0
0.00
ปวส.เทคนิคยานยนต์3113
41.94
6
19.35
12
38.71
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ1919
100.00
0
0.00
0
0.00
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง4725
53.19
4
8.51
18
38.30
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1812
66.67
4
22.22
2
11.11
ปวส.การบัญชี4737
78.72
8
17.02
2
4.26
ปวส.การตลาด1510
66.67
1
6.67
4
26.67
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2921
72.41
3
10.34
5
17.24
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์77
100.00
0
0.00
0
0.00
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ1512
80.00
2
13.33
1
6.67
ปวส.เคมีสิ่งทอ2015
75.00
3
15.00
2
10.00
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม64
66.67
2
33.33
0
0.00
รวม
751
402
53.53
183
24.37
166
22.10

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพ
4.51-5.00ดีมาก
3.51-4.50ดี
2.51-3.50พอใช้
1.51-2.50ต้องปรับปรุง
0.00-1.50ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ค่าคะแนนระดับคุณภาพ
3.35
พอใช้


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันมี
2สถานศึกษามีการกำหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนมี
3สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่มมี
4สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดำเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรงมี
5สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.2ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้องมี
2ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดีมี
3ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายมี
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กำหนดมี
5ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและกำหนดแผนพัฒนาต่อไปมี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.3ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร

ระดับชั้นสาขางานจำนวนครูจำนวนผู้เรียนทั้งหมดอัตราส่วนครูต่อผู้เรียนจำนวนครูที่จบตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนร้อยละจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาร้อยละจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติคุณ ยกย่องร้อยละ
ปวช.ยานยนต์
5
343
1:69
4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวช.โครงสร้าง
3
56
1:19
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
4
198
1:50
4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์
4
96
1:24
4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวช.การโรงแรม
2
53
1:27
2
100.00
2
100.00
2
100.00
ปวช.การบัญชี
4
135
1:34
4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวช.การตลาด
3
64
1:21
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
82
1:27
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวช.การออกแบบ
1
42
1:42
1
100.00
1
100.00
1
100.00
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2
40
1:20
2
100.00
2
100.00
2
100.00
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ
3
42
1:14
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวช.เคมีสิ่งทอ
3
51
1:17
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2
33
1:17
2
100.00
2
100.00
2
100.00
รวม ปวช.
39
1235
1:32
38
97.44
38
97.44
38
97.44
ปวส.เทคนิคยานยนต์
4
71
1:18
4
100.00
4
100.00
4
100.00
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
1
8
1:8
1
100.00
1
100.00
1
100.00
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
2
68
1:34
2
100.00
2
100.00
2
100.00
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2
38
1:19
2
100.00
2
100.00
2
100.00
ปวส.การบัญชี
2
90
1:45
2
100.00
2
100.00
2
100.00
ปวส.การตลาด
1
25
1:25
1
100.00
1
100.00
1
100.00
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
59
1:30
2
100.00
2
100.00
2
100.00
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
1
5
1:5
1
100.00
1
100.00
1
100.00
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ
3
40
1:13
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวส.เคมีสิ่งทอ
3
50
1:17
3
100.00
3
100.00
3
100.00
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2
6
1:3
2
100.00
2
100.00
2
100.00
รวม ปวส.
23
460
1:20
23
100.00
23
100.00
23
100.00
รวมทุกสาขางาน
62
1695
1:27
61
98.39
61
98.39
61
98.39
จำนวนครูสามัญ
17
1695
1:100
16
100.00
16
100.00
16
100.00
รวมครูทั้งหมด
79
1695
1:21
77
97.47
77
97.47
77
97.47
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
20
20
100.00
รวมครูและบุคลากร
99
97
97.98
ร้อยละจำนวนบุคลากรต่อครู
25.32

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์
2สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ครบทุกคน
3สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีร้อยละ :100.00
4สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์
5สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดร้อยละ :100.00

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.4ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

ระดับชั้นสาขางานงบดำเนินการค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอนร้อยละของรายจ่ายค่าวัสดุฝึกรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนไปบริการวิชาการ วิชาชีพร้อยละของรายจ่ายในการไปบริการวิชาการ วิชาชีพรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพร้อยละของรายจ่ายในการทำโครงการรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร้อยละของรายจ่ายในการจัดกิจกรรม
ปวช.ยานยนต์95,334.21
0.70
357,520.33
2.62
125,000.00
0.92
273,280.42
2.00
1,352,857.63
ปวช.โครงสร้าง46,544.88
0.34
58,370.67
0.43
13,730.00
0.10
44,617.21
0.33
1,352,857.63
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง79,729.72
0.58
206,382.00
1.51
15,000.00
0.11
157,753.71
1.16
1,352,857.63
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์28,016.12
0.21
100,064.00
0.73
7,520.00
0.06
76,486.65
0.56
1,352,857.63
ปวช.การโรงแรม16,990.00
0.12
55,243.67
0.40
40,000.00
0.29
42,227.00
0.31
1,352,857.63
ปวช.การบัญชี30,159.36
0.22
140,715.00
1.03
8,000.00
0.06
107,559.35
0.79
1,352,857.63
ปวช.การตลาด20,817.26
0.15
66,709.33
0.49
11,500.00
0.08
50,991.10
0.37
1,352,857.63
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ27,117.75
0.20
85,471.33
0.63
36,000.00
0.26
65,332.35
0.48
1,352,857.63
ปวช.การออกแบบ13,926.13
0.10
43,778.00
0.32
20,000.00
0.15
33,462.91
0.25
1,352,857.63
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ0.00
0.00
43,778.00
0.32
0.00
0.00
33,462.91
0.25
1,352,857.63
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต16,450.00
0.12
41,693.33
0.31
0.00
0.00
31,869.44
0.23
1,352,857.63
ปวช.เคมีสิ่งทอ0.00
0.00
53,159.00
0.39
5,700.00
0.04
40,633.53
0.30
1,352,857.63
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม20,485.38
0.15
34,397.00
0.25
0.00
0.00
26,292.29
0.19
1,352,857.63
ปวส.เทคนิคยานยนต์20,289.79
0.15
76,090.33
0.56
0.00
0.00
58,161.72
0.43
1,352,857.63
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ6,649.27
0.05
8,338.67
0.06
0.00
0.00
6,373.89
0.05
1,352,857.63
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง28,187.28
0.21
72,963.33
0.53
5,500.00
0.04
55,771.52
0.41
1,352,857.63
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12,548.88
0.09
44,820.33
0.33
31,550.00
0.23
34,259.65
0.25
1,352,857.63
ปวส.การบัญชี20,329.64
0.15
94,852.33
0.69
0.00
0.00
72,502.97
0.53
1,352,857.63
ปวส.การตลาด8,131.74
0.06
26,058.33
0.19
0.00
0.00
19,918.40
0.15
1,352,857.63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ19,842.25
0.15
62,540.00
0.46
23,000.00
0.17
47,804.16
0.35
1,352,857.63
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์1,657.87
0.01
5,211.67
0.04
0.00
0.00
3,983.68
0.03
1,352,857.63
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ0.00
0.00
44,820.33
0.33
0.00
0.00
34,259.65
0.25
1,352,857.63
ปวส.เคมีสิ่งทอ0.00
0.00
40,651.00
0.30
15,000.00
0.11
31,072.70
0.23
1,352,857.63
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม3,724.62
0.03
6,254.00
0.05
2,500.00
0.02
4,780.42
0.04
1,352,857.63
รวม
13,656,535.51
518,627.15
3.79
1,769,958.98
12.96
360,077.00
2.64
1,352,934.63
9.91

ที่ประเด็นการประเมินจำนวนเงิน
ผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
มี
2สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 3.79
3สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 12.96
4สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 2.64
5สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 9.91

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3
พอใช้


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยไม่มี
2สถานศึกษามีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงามไม่มี
3สถานศึกษามีการกำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนไม่มี
4สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
มี
5สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพมี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
2
ต้องปรับปรุง


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.6ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้เรียนจำนวนบุคคลหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาสัดส่วนระหว่าง หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ : ผู้เรียน(1:40)จำนวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรจำนวนทุนการศึกษาสัดส่วนระหว่างทุน : ผู้เรียน(1:100)จำนวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ
ปวช.ยานยนต์
343
8
1 : 39
99
1 : 34
5
ปวช.โครงสร้าง
56
2
1 : 27
13
1 : 18
1
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
198
5
1 : 38
29
1 : 21
2
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์
96
3
1 : 30
43
1 : 30
1
ปวช.การโรงแรม
53
2
1 : 26
22
1 : 26
2
ปวช.การบัญชี
135
4
1 : 34
44
1 : 34
1
ปวช.การตลาด
64
2
1 : 32
44
1 : 16
1
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
2
1 : 38
44
1 : 19
2
ปวช.การออกแบบ
42
1
1 : 32
11
1 : 32
1
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ
42
2
1 : 21
13
1 : 14
2
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
40
1
1 : 39
12
1 : 20
1
ปวช.เคมีสิ่งทอ
51
2
1 : 25
45
1 : 10
2
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
33
1
1 : 33
11
1 : 33
2
ปวส.เทคนิคยานยนต์
71
2
1 : 36
15
1 : 14
2
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
8
1
1 : 8
11
1 : 8
1
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
68
2
1 : 34
13
1 : 23
2
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
38
1
1 : 38
12
1 : 19
2
ปวส.การบัญชี
90
3
1 : 30
14
1 : 23
2
ปวส.การตลาด
25
1
1 : 25
11
1 : 25
1
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59
2
1 : 30
12
1 : 30
2
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
5
1
1 : 5
11
1 : 5
1
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ
40
1
1 : 40
12
1 : 20
2
ปวส.เคมีสิ่งทอ
50
2
1 : 25
12
1 : 25
2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6
1
1 : 6
11
1 : 6
1
รวม
1695
518679.15
1 : 31
1770007.98
184.44
1 : 22
141.11

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษามี
2สถานศึกษามีจำนวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน1 : 31
3สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ครบทุกสาขางาน
4สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน1 : 22
5สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ41

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนครูจำนวนครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนครูที่จัดการเรียนการสอน ตามแผนฯ และมีการบันทึกหลังการสอนจำนวนครูที่นำผลงานจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจำนวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจำนวนครูที่แก้ไขปัญหาโดยการศึกาาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด
ปวช.ยานยนต์
5
55555
ปวช.โครงสร้าง
3
33333
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
4
44444
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์
4
44444
ปวช.การโรงแรม
2
22222
ปวช.การบัญชี
4
44444
ปวช.การตลาด
3
33333
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
33333
ปวช.การออกแบบ
1
11111
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ
3
33333
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2
22222
ปวช.เคมีสิ่งทอ
3
33333
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2
22222
ปวส.เทคนิคยานยนต์
4
44444
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
1
11111
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
2
22222
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2
22222
ปวส.การบัญชี
2
22222
ปวส.การตลาด
1
11111
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
22222
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
1
11111
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ
3
33333
ปวส.เคมีสิ่งทอ
3
33333
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2
22222
ปวช./ปวส.จำนวนครูพื้นฐาน
17
1717171717
รวม
79
518758.15
80
1770086.98
263.44
360156

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ครูทุกคน
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ครูทุกคน
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ครูทุกคน
4สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ครูทุกคน
5สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดำเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ครูทุกคน

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.2ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนครูจำนวนครูที่ศึกษาสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาจำนวนครูที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนครูที่ได้รับส่งเสริมสนับสนุน สื่อการสอนฯจำนวนครูที่ได้รับการกำกับดูแลให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขจำนวนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3 ปี
ปวช.ยานยนต์
5
55555>
ปวช.โครงสร้าง
3
33333>
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
4
44444>
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์
4
44444>
ปวช.การโรงแรม
2
22222>
ปวช.การบัญชี
4
44444>
ปวช.การตลาด
3
33333>
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
33333>
ปวช.การออกแบบ
1
11111>
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ
3
33333>
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2
22222>
ปวช.เคมีสิ่งทอ
3
33333>
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2
22222>
ปวส.เทคนิคยานยนต์
4
44444>
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
1
11111>
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
2
22222>
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2
22222>
ปวส.การบัญชี
2
22222>
ปวส.การตลาด
1
11111>
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
22222>
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
1
11111>
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ
3
33333>
ปวส.เคมีสิ่งทอ
3
33333>
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2
22222>
ปวช./ปวส.จำนวนครูสามัญ
17
17017017
รวม
79
518837.15
142
1770165.98
325.44
360235

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
มี
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มี
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มี
4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
มี
5สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ครบทุกสาขา

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.3ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้เรียนทั้งหมดจำนวนผู้เรียนทวิภาคีร้อยละของผู้เรียนทวิภาคีจำนวนครั้งที่ครูออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์จำนวนผู้เรียนที่ทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจำนวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละของผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาจำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวนผู้เรียนที่ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ปวช.ยานยนต์
343
0
0.00
30903030
100.00
8173
90.12
0
0.00
ปวช.โครงสร้าง
56
0
0.00
15622
100.00
55
100.00
0
0.00
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
198
0
0.00
20541818
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์
96
0
0.00
20321111
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวช.การโรงแรม
53
0
0.00
151655
100.00
1615
93.75
0
0.00
ปวช.การบัญชี
135
0
0.00
20471616
100.00
4747
100.00
0
0.00
ปวช.การตลาด
64
0
0.00
201977
100.00
1818
100.00
0
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
0
0.00
202599
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวช.การออกแบบ
42
0
0.00
151355
100.00
1313
100.00
0
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
40
0
0.00
151455
100.00
1313
100.00
0
0.00
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ
42
0
0.00
151355
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวช.เคมีสิ่งทอ
51
0
0.00
152699
100.00
2525
100.00
0
0.00
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
33
0
0.00
101033
100.00
1010
100.00
0
0.00
รวม ปวช.
1235
0
0.00
268
462.44
163
222.44
136.47
325.44
219
67.29
0
0.00
ปวส.เทคนิคยานยนต์
71
71
100.00
302288
100.00
2525
100.00
0
0.00
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
8
0
0.00
20000
0.00
00
0.00
0
0.00
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
68
0
0.00
25441414
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
38
38
100.00
252388
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวส.การบัญชี
90
0
0.00
30411313
100.00
3939
100.00
0
0.00
ปวส.การตลาด
25
0
0.00
301455
100.00
1212
100.00
0
0.00
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59
0
0.00
252788
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
5
0
0.00
15000
0.00
00
0.00
0
0.00
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ
40
0
0.00
151455
100.00
00
0.00
0
0.00
ปวส.เคมีสิ่งทอ
50
0
0.00
151866
100.00
1717
100.00
0
0.00
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6
0
0.00
10422
100.00
44
100.00
0
0.00
รวม ปวส.
460
109
23.70
263
307
92
169
183.70
197
97
49.24
0
0.00
รวม ปวช และ ปวส.
1695
109
6.43
531
769.44
255
391.44
153.51
522.44
316
60.49
0
0.00

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดร้อยละ :6.43
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้งจำนวนครั้ง :572
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมดร้อยละ :100.00
4สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรร้อยละ :97.23
5สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดร้อยละ :0.00

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3
พอใช้


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.4ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้เรียนจำนวนกิจกรรมรักชาติจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคมจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
ปวช.ยานยนต์
343
5343534353435343212
ปวช.โครงสร้าง
56
55655655655629
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
198
5198519851985198212
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์
96
596596596596212
ปวช.การโรงแรม
53
55355355355322
ปวช.การบัญชี
135
513551355135513524
ปวช.การตลาด
64
56456456456424
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
58258258258224
ปวช.การออกแบบ
42
54254254254226
ปวช.เทคโนโลยีสิ่งทอ
42
54254254254222
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
40
54054054054024
ปวช.เคมีสิ่งทอ
51
55155155155124
ปวช.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
33
53353353353326
ปวส.เทคนิคยานยนต์
71
57157157157123
ปวส.เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
8
5858585822
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
68
56856856856824
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
38
53853853853825
ปวส.การบัญชี
90
59059059059023
ปวส.การตลาด
25
52552552552524
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59
55955955955924
ปวส.การออกแบบนิเทศศิลป์
5
5555555524
ปวส.เทคโนโลยีสิ่งทอ
40
54054054054022
ปวส.เคมีสิ่งทอ
50
55055055055023
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6
5656565622
เฉลี่ยกิจกรรม/ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
1695
5
1695
5
1695
5
1695
5
1695
2
117

ที่ประเด็นการประเมินจำนวนกิจกรรมจำนวนผู้เรียนเข้าร่วมผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม51695
มี
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม51695
มี
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม51695
มี
4สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม51695
มี
5สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม2117
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4
ดี


มาตรฐานที่ : 4ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ : 4.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไม่มี
2สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่มี
3สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่มี
4สถานศึกษาได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่มี
5สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 4ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ : 4.2ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ผลการดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ปีที่ผ่านมาปีที่ปัจจุบันพัฒนา/ไม่พัฒนา
คะแนนระดับคุณภาพคะแนนระดับคุณภาพ
1.1
5
ดีมาก
พัฒนา
1.2
3.35
พอใช้
พัฒนา
2.1
5
ดีมาก
พัฒนา
2.2
5
ดีมาก
พัฒนา
2.3
5
ดีมาก
พัฒนา
2.4
3
พอใช้
พัฒนา
2.5
2
ต้องปรับปรุง
พัฒนา
2.6
5
ดีมาก
พัฒนา
3.1
5
ดีมาก
พัฒนา
3.2
5
ดีมาก
พัฒนา
3.3
3
พอใช้
พัฒนา
3.4
4
ดี
พัฒนา
4.1
 
 
พัฒนา

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมินจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาร้อยละ
13
13
100.00

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนนระดับคุณภาพ
4.51-5.00ดีมาก
3.51-4.50ดี
2.51-3.50พอใช้
1.51-2.50ต้องปรับปรุง
0.00-1.50ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ค่าคะแนนระดับคุณภาพ
5
ดีมาก


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ลำดับรายการเก็บข้อมูล  
1สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถูกต้อง
2จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีจำนวน :
3จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจำนวน :
4จำนวนบุคคล ชุมชน หน่วยงาน สมาคมวิชาชีพ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาจำนวน :
5จำนวนนวัตกรรมของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับ ปวช.จำนวนทั้งหมด : จำนวนที่นำไปใช้ประโยชน์ :
6จำนวนนวัตกรรมของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับ ปวส.จำนวนทั้งหมด : จำนวนที่นำไปใช้ประโยชน์ :
7จำนวนผู้เรียนที่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ทั้งหมดจำนวนผู้เรียนปัจจุบันทั้งหมด : จำนวนที่ได้รับเงินกู้ :
8จำนวนผู้เรียนแรกเข้าปีการศึกษาล่าสุด(ปีการศึกษา 2561) ปวช.จำนวน :
9จำนวนผู้เรียนแรกเข้าปีการศึกษาล่าสุด(ปีการศึกษา 2561) ปวส.จำนวน :
10ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสามด้านค่าเฉลี่ย :
11จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนทั้งหมด : จำนวนที่ได้รับการพัฒนา :