แบบฟอร์มรายงานข้อมูลงานประกันของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ระดับชั้น  สาขางาน  จำนวน  สถานะภาพ  ใบประกอบวิชาชีพ  วุฒิการศึกษา 
ปกติพิเศษมีไม่มีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
ปวช.สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
ปวช.สาขางานการบัญชี540400400
ปวช.สาขางานการตลาด
ปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
ปวช.สาขางานวิจิตรศิลป์
ปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
ปวช.สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
ปวช.สาขางานอาหารและโภชนาการ
ปวช.สาขางานแปรรูปอาหาร
ปวช.สาขางานการโรงแรม
ปวช.สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปวส.สาขางานการบัญชี
ปวส.สาขางานการตลาด
ปวส.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.สาขางานอาหารและโภชนาการ
ปวส.สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
รวมเฉพาะครูสาขางาน
5
4
0
4
0
0
4
0
0
ปวช./ปวส.ครูพื้นฐาน
รวมครูพื้นฐานและครูสาขาวิชา
5
4
0
4
0
0
4
0
0
ปวช./ปวส.บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งหมด
5
4
0
4
0
0
4
0
0

จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีการศึกษา)
 ที่  ระดับชั้น  สาขางาน  จำนวน  รวม 
ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3
ปกติทวิภาคีเทียบโอนทวิศึกษาปกติทวิภาคีเทียบโอนทวิศึกษาปกติทวิภาคีเทียบโอนทวิศึกษา
1ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป5000100007000
22
2 การบัญชี940009600073000
263
3 การตลาด270003500018000
80
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ400003800029000
107
5 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
0
6 วิจิตรศิลป์600040003000
13
7 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต2300080003000
34
8 เสื้อผ้าแฟชั่น700000002000
9
9 อาหารและโภชนาการ250004200013000
80
10 แปรรูปอาหาร320002200016000
70
11 การโรงแรม10000500014000
29
12 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
0
รวม ปวช.
269
0
0
0
260
0
0
0
178
0
0
0
707
13ปวส.การบัญชี6700075400
146
14 การตลาด16600291200
63
15 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4500036000
81
16 เทคโนโลยีสารสนเทศ800010000
18
17 อาหารและโภชนาการ220009300
34
18 บริการอาหารและเครื่องดื่ม170000000
17
19 เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
รวม ปวส.
175
6
0
0
159
19
0
0
0
0
0
0
359
รวมทั้งหมด
444
6
0
0
419
19
0
0
178
0
0
0
1066

บทสรุปผลบริหาร
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย
มาตรฐานที่
15    52.50
2550.83
3  00.00
4    00.00
รวม505000100.71

ระดับตัวบ่งชี้
1.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
2.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"จำนวน 0 ตัวบ่งชี้
3.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "พอใช้"จำนวน 0 ตัวบ่งชี้
4.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง"จำนวน 0 ตัวบ่งชี้
5.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน"จำนวน 12 ตัวบ่งชี้
6.ยังมีตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 12 ตัวบ่งชี้

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ : 1ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1.1ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1 ปีจำนวนผู้ที่ได้งานทำจำนวนผู้ศึกษาต่อจำนวนผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมร้อยละจำนวนแบบสำรวจที่ส่งจำนวนแบบสำรวจที่ตอบกลับร้อยละจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00
ไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปด้านสมรรถนะวิชาชีพ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
'
ปวช.การบัญชี10000010000
0
100
0.00
100.00
10082
82.00
'82
100.00
82
100.00
80
97.56
ปวช.การตลาด
'
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
'
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
'
ปวช.วิจิตรศิลป์
'
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
'
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
'
ปวช.อาหารและโภชนาการ
'
ปวช.แปรรูปอาหาร
'
ปวช.การโรงแรม
'
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
'
ปวส.การบัญชี
'
ปวส.การตลาด
'
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
'
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
'
ปวส.อาหารและโภชนาการ
'
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
'
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
'
รวม
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0.00
100.00
100
82
82.00
82
100.00
82
100.00
80
97.56

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ :100.00
2สถานศึกษาได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ :82.00
3สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับร้อยละ :100.00
4สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51- 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับร้อยละ :100.00
5สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับร้อยละ :97.56

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 1ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 1.2ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน

ระดับชั้นสาขางานจำนวนนักศึกษาแรกเข้าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละจำนวนผู้ที่ออกกลางคันร้อยละจำนวนผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาร้อยละ
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
ปวช.การบัญชี
ปวช.การตลาด
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
ปวช.วิจิตรศิลป์
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
ปวช.อาหารและโภชนาการ
ปวช.แปรรูปอาหาร
ปวช.การโรงแรม
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปวส.การบัญชี
ปวส.การตลาด
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.อาหารและโภชนาการ
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
รวม
0
0
0.00
0
0.00
0
100.00

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพ
4.51-5.00ดีมาก
3.51-4.50ดี
2.51-3.50พอใช้
1.51-2.50ต้องปรับปรุง
0.00-1.50ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ค่าคะแนนระดับคุณภาพ
0
-


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันไม่มี
2สถานศึกษามีการกำหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่มี
3สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่มไม่มี
4สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดำเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรงไม่มี
5สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.2ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้องไม่มี
2ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดีไม่มี
3ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายไม่มี
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กำหนดไม่มี
5ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและกำหนดแผนพัฒนาต่อไปไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.3ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร

ระดับชั้นสาขางานจำนวนครูจำนวนผู้เรียนทั้งหมดอัตราส่วนครูต่อผู้เรียนจำนวนครูที่จบตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนร้อยละจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาร้อยละจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติคุณ ยกย่องร้อยละ
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
22
0:22
0
0
0
0
0
0
ปวช.การบัญชี
5
263
1:53
5
100.00
5
100.00
5
100.00
ปวช.การตลาด
80
0:80
0
0
0
0
0
0
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107
0:107
0
0
0
0
0
0
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
0
0:0
ปวช.วิจิตรศิลป์
13
0:13
0
0
0
0
0
0
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
34
0:34
0
0
0
0
0
0
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
9
0:9
0
0
0
0
0
0
ปวช.อาหารและโภชนาการ
80
0:80
0
0
0
0
0
0
ปวช.แปรรูปอาหาร
70
0:70
0
0
0
0
0
0
ปวช.การโรงแรม
29
0:29
0
0
0
0
0
0
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
0
0:0
รวม ปวช.
5
707
1:141
5
100.00
5
100.00
5
100.00
ปวส.การบัญชี
146
0:146
0
0
0
0
0
0
ปวส.การตลาด
63
0:63
0
0
0
0
0
0
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
0:81
0
0
0
0
0
0
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
0:18
0
0
0
0
0
0
ปวส.อาหารและโภชนาการ
34
0:34
0
0
0
0
0
0
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
17
0:17
0
0
0
0
0
0
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
0:0
รวม ปวส.
0
359
0:359
0
0
0
รวมทุกสาขางาน
5
1066
1:213
5
100.00
5
100.00
5
100.00
จำนวนครูสามัญ
1066
0:1066
0
0
0
0
0
0
รวมครูทั้งหมด
5
1066
1:213
5
100.00
5
100.00
5
100.00
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
0
0
รวมครูและบุคลากร
5
5
100.00
ร้อยละจำนวนบุคลากรต่อครู
0.00

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์
2สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ครบทุกคน
3สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีร้อยละ :100.00
4สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์
5สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดร้อยละ :100.00

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5
ดีมาก


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.4ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

ระดับชั้นสาขางานงบดำเนินการค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอนร้อยละของรายจ่ายค่าวัสดุฝึกรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนไปบริการวิชาการ วิชาชีพร้อยละของรายจ่ายในการไปบริการวิชาการ วิชาชีพรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพร้อยละของรายจ่ายในการทำโครงการรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร้อยละของรายจ่ายในการจัดกิจกรรม
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.การบัญชี0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.การตลาด0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.วิจิตรศิลป์0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.อาหารและโภชนาการ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.แปรรูปอาหาร0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.การโรงแรม0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.การบัญชี0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.การตลาด0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.อาหารและโภชนาการ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
0.00
1,066.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

ที่ประเด็นการประเมินจำนวนเงิน
ผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ไม่มี
2สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 0.00
3สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 0.00
4สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 0.00
5สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
ร้อยละ 0.00

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยไม่มี
2สถานศึกษามีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงามไม่มี
3สถานศึกษามีการกำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนไม่มี
4สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ไม่มี
5สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 2ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.6ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้เรียนจำนวนบุคคลหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาสัดส่วนระหว่าง หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ : ผู้เรียน(1:40)จำนวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรจำนวนทุนการศึกษาสัดส่วนระหว่างทุน : ผู้เรียน(1:100)จำนวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
22
ปวช.การบัญชี
263
ปวช.การตลาด
80
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
0
ปวช.วิจิตรศิลป์
13
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
34
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
9
ปวช.อาหารและโภชนาการ
80
ปวช.แปรรูปอาหาร
70
ปวช.การโรงแรม
29
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
0
ปวส.การบัญชี
146
ปวส.การตลาด
63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
ปวส.อาหารและโภชนาการ
34
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
17
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
รวม
1066
1066
0
5
100
0
100

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาไม่มี
2สถานศึกษามีจำนวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน0
3สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ไม่ครบทุกสาขางาน
4สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน0
5สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ0

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนครูจำนวนครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนครูที่จัดการเรียนการสอน ตามแผนฯ และมีการบันทึกหลังการสอนจำนวนครูที่นำผลงานจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจำนวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจำนวนครูที่แก้ไขปัญหาโดยการศึกาาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
ปวช.การบัญชี
5
ปวช.การตลาด
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
ปวช.วิจิตรศิลป์
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
ปวช.อาหารและโภชนาการ
ปวช.แปรรูปอาหาร
ปวช.การโรงแรม
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปวส.การบัญชี
ปวส.การตลาด
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.อาหารและโภชนาการ
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ปวช./ปวส.จำนวนครูพื้นฐาน
รวม
5
1066
1
5
100
5

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ไม่ครบทุกคน
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ไม่ครบทุกคน
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ไม่ครบทุกคน
4สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ไม่ครบทุกคน
5สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดำเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ไม่ครบทุกคน

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.2ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนครูจำนวนครูที่ศึกษาสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาจำนวนครูที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนครูที่ได้รับส่งเสริมสนับสนุน สื่อการสอนฯจำนวนครูที่ได้รับการกำกับดูแลให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขจำนวนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3 ปี
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
>
ปวช.การบัญชี
5
>
ปวช.การตลาด
>
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
>
ปวช.วิจิตรศิลป์
>
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
>
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
>
ปวช.อาหารและโภชนาการ
>
ปวช.แปรรูปอาหาร
>
ปวช.การโรงแรม
>
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
>
ปวส.การบัญชี
>
ปวส.การตลาด
>
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
>
ปวส.อาหารและโภชนาการ
>
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
>
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>
ปวช./ปวส.จำนวนครูสามัญ
รวม
5
1066
1
5
100
5

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ไม่มี
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ไม่มี
4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
ไม่มี
5สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ไม่ครบทุกสาขา

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.3ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้เรียนทั้งหมดจำนวนผู้เรียนทวิภาคีร้อยละของผู้เรียนทวิภาคีจำนวนครั้งที่ครูออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์จำนวนผู้เรียนที่ทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจำนวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละของผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาจำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวนผู้เรียนที่ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
22
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.การบัญชี
263
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.การตลาด
80
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.วิจิตรศิลป์
13
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
34
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
9
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.อาหารและโภชนาการ
80
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.แปรรูปอาหาร
70
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.การโรงแรม
29
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม ปวช.
707
0
0.00
5
100
5
100
2,000.00
100
0
0.00
0
0.00
ปวส.การบัญชี
146
4
2.74
0.00
0.00
0.00
ปวส.การตลาด
63
18
28.57
0.00
0.00
0.00
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.อาหารและโภชนาการ
34
3
8.82
0.00
0.00
0.00
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
17
0
0.00
0.00
0.00
0.00
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม ปวส.
359
25
6.96
0
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
รวม ปวช และ ปวส.
1066
25
2.35
5
100
5
100
2,000.00
100
0
0.00
0
0.00

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดร้อยละ :2.35
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้งจำนวนครั้ง :0
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมดร้อยละ :0
4สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรร้อยละ :0
5สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดร้อยละ :0

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.4ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ระดับชั้นสาขางานจำนวนผู้เรียนจำนวนกิจกรรมรักชาติจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมจำนวนกิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคมจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
22
ปวช.การบัญชี
263
ปวช.การตลาด
80
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107
ปวช.ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
0
ปวช.วิจิตรศิลป์
13
ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
34
ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
9
ปวช.อาหารและโภชนาการ
80
ปวช.แปรรูปอาหาร
70
ปวช.การโรงแรม
29
ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
0
ปวส.การบัญชี
146
ปวส.การตลาด
63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
ปวส.อาหารและโภชนาการ
34
ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
17
ปวส.เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
เฉลี่ยกิจกรรม/ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
1066

ที่ประเด็นการประเมินจำนวนกิจกรรมจำนวนผู้เรียนเข้าร่วมผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม00
ไม่มี
2สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม00
ไม่มี
3สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม00
ไม่มี
4สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม00
ไม่มี
5สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม00
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ5ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ4ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ3พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ2ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ1ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 4ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ : 4.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

ที่ประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
1สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไม่มี
2สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่มี
3สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่มี
4สถานศึกษาได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่มี
5สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่มี

เอกสารอ้างอิง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 55ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 44ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 33พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 22ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 11ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
-


มาตรฐานที่ : 4ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ : 4.2ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ผลการดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ปีที่ผ่านมาปีที่ปัจจุบันพัฒนา/ไม่พัฒนา
คะแนนระดับคุณภาพคะแนนระดับคุณภาพ
1.1
5
ดีมาก
พัฒนา
1.2
 
 
พัฒนา
2.1
 
 
พัฒนา
2.2
 
 
พัฒนา
2.3
5
ดีมาก
พัฒนา
2.4
 
 
พัฒนา
2.5
 
 
พัฒนา
2.6
 
 
พัฒนา
3.1
 
 
พัฒนา
3.2
 
 
พัฒนา
3.3
 
 
พัฒนา
3.4
 
 
พัฒนา
4.1
 
 
พัฒนา

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมินจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาร้อยละ
13
13
100.00

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนนระดับคุณภาพ
4.51-5.00ดีมาก
3.51-4.50ดี
2.51-3.50พอใช้
1.51-2.50ต้องปรับปรุง
0.00-1.50ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ค่าคะแนนระดับคุณภาพ
5
ดีมาก


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ลำดับรายการเก็บข้อมูล  
1สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถูกต้อง
2จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีจำนวน :
3จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจำนวน :
4จำนวนบุคคล ชุมชน หน่วยงาน สมาคมวิชาชีพ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาจำนวน :
5จำนวนนวัตกรรมของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับ ปวช.จำนวนทั้งหมด : จำนวนที่นำไปใช้ประโยชน์ :
6จำนวนนวัตกรรมของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับ ปวส.จำนวนทั้งหมด : จำนวนที่นำไปใช้ประโยชน์ :
7จำนวนผู้เรียนที่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ทั้งหมดจำนวนผู้เรียนปัจจุบันทั้งหมด : จำนวนที่ได้รับเงินกู้ :
8จำนวนผู้เรียนแรกเข้าปีการศึกษาล่าสุด(ปีการศึกษา 2561) ปวช.จำนวน :
9จำนวนผู้เรียนแรกเข้าปีการศึกษาล่าสุด(ปีการศึกษา 2561) ปวส.จำนวน :
10ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสามด้านค่าเฉลี่ย :
11จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนทั้งหมด : จำนวนที่ได้รับการพัฒนา :