รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา199 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่นต.บ้านโพธิ์อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา30310044-955111-044-955112ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ผศ.กุลธนี ศิริรักษ์ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์
2วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา77/1 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่อ.เมือง นครราชสีมา30000044-465168-044-465165 นายสกนธ์ อินทกุลนายสกนธ์ อินทกุลนางพรรทิพา เจริญวงศ์
3วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมรี่เทคโนโลยี804 ซอยลำปรุ 2 ถ.มิตรภาพในเมืองเมือง นครราชสีมา30000044-241427,044-262481นายสิงห์โต ชนวัฒน์นายจารุภัทร์ ไชยดิษฐนายจารุภัทร์ ไชยดิษฐ
4วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ888 ถนนเดชอุดมต.ในเมืองอ.เมือง นครราชสีมา30000044-205316044274778บาทหลาวอนุสรณ์ สุริยัพบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ
5วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา700ต.ในเมืองอ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา300000-4492-41130-4492-4112นายมุข วงษ์ชวลิตกุลนายมุข วงษ์ชวลิตกุลนางสาวณัฏฐนันท์ ศรัณย์มงคล
6วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่77/1 ถนนเทศบาล 7ต. บัวใหญ่อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา30120044462390-2044461475เกรียงเดช ปิ่นสุวรรณธนิตสรณ์ อินทรภาษิตสราวุธ ขันติธรรมรัตน์
7วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี148 มิตรภาพปากช่องปากช่อง นครราชสีมา30130044311211044316640นางศิริอร คณากูล
8วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง64 ถนนเทศบาล 29ปากช่องปากช่อง นครราชสีมา30130044312021044279916นางสมถวิล ทัพมงคล นางสมถวิล ทัพมงคลนางสมถวิล ทัพมงคล
9วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา178 หมู่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดมต.บ้านใหม่อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา30410044490112,0044081049ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรนางสาวปัทธมา แกลงกระโทก
10วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง189/3-5 ม.8ต.เมืองคงอ.คง นครราชสีมา30260044469341044469341นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริว่าที่ร้อยโทวัลลภ จิตไธสง
11วิทยาลัยเทคโลยีเบญจ259 หมู่ 16สวายจีกเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์3100008-7544-7360-4463-4770นายสันติ ชนวัฒน์นายสันติ ชนวัฒน์นายสันติ ชนวัฒน์
12วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย บุรีรัมย์
13วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง136 ม.5 พุทไธสงพุทไธสง บุรีรัมย์31120044655645044655645นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายปรัชญา โพธิขำ
14โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์73 หมู่7หนองกี่หนองกี่ บุรีรัมย์31210044641841044641839ดร.กรชนก เนตรโอภารักษ์ดร.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุลดร.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล
15โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์73 หมู่7หนองกี่หนองกี่ บุรีรัมย์31210044641841044641839ดร.กรชนก เนตรโอภารักษ์ดร.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุลดร.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล
16โรงเรียนบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ บุรีรัมย์
17วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ63น้ำคำเมือง ศรีสะเกษ33000045613046045616026ดร.เดชา ทองสุวรรณ
18วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ1477/11 ถนนวิจิตรนครเมืองใต้เมือง ศรีสะเกษ33000045613072045613072ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์นายคณาวุฒิ คำมานิธิโชติ
19วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า ศรีสะเกษ
20วิทยลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ54/1ดูนกันทรารมย์ ศรีสะเกษ33130045651705045651705นางระเบียบ ถิรญาณีนายสมพร เทพขันธ์นางสมศรี ศรีบุญเรือง
21วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล159เมืองคงราษีไศล ศรีสะเกษ33160045681210-นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียรนายสุระสิทธิ์ จารุวงษ์เสถียรนายบัวริน ลาภมูล
22วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก270 หมู่ที่ 15ต.กระแชงอ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ33110045810621045810621นางสาวขวัญดิน สิงห์คำนายแก่นฟ้า แสนเมืองนางสาวอุ่นเอื้อ สิงห์คำ
23วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์407 หมู่ 3ต.ห้วยเหนืออ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ33140045630550045630550นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายเติมพงศ์ ขันธ์ทอง
24วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ199 ม.10หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ33110045810628045810628นางสาวฐิติรัตน์ เบ็ญญาลักษณ์ดร.เดชา ทองสุวรรณนางสาวฐิติรัตน์ เบ็ญญาลักษณ์
25วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย48 หมู่ 7 ถนนศรีอุทุมพรกำแพงอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ33120045692563-นายบุญประสงค์ นวลสายย์นายบุญมา นวลสายนายบุญมา นวลสาย
26วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์442/2 หมู่ 5ม่วงสามสิบ/ Muang Sam Sipม่วงสามสิบ/ Muang Sam Sip อุบลราชธานี341400813233049045489091นางชุติมา รายะนาครนายทองพูน รายะนาครนางสาวธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
27วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ749/1ในเมืองเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี34000045311737045311737นางชุติมา จินารัตน์นางชุติมา จินารัตน์นายณัฐชัย สารสมัคร
28วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี487ต.ขามใหญ่อ.เมือง อุบลราชธานี34000045312176045283447ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
29วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์330 หมู่ 10ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม อุบลราชธานี34160045870027045870041ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์นางสาวศิริวาสน์ นนทการนายยุทธการ ปิยะนันท์
30วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ74 หมู่ 15 ถ.แจ้งสนิทต.หนองขอนอ.เมือง อุบลราชธานี34000045-344159045-344159นางสาวปลิดา สิทธิธรรมนางสาวณภัทร เจียรกุลนางอัมราภรณ์ กุ่มภิโร
31วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก99 ม.9ต.โพนงามอ.บุณฑริก อุบลราชธานี342300804666816045201329นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายปัจฉิม ศิริโท
32วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ อุบลราชธานี
33วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน399 หมู่ 13สีวิเชียรน้ำยืน อุบลราชธานี34260045210817045210817นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายอาณัติ เหล่าโก้ก
34วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร80คันไร่สิรินธร อุบลราชธานี34350045-210446/045-210446นายศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายวิชัย สงวนเศรษฐกุล
35โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์36 หมู่ 8 ถนนอุบล-ตระการไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี34000045-422501045-422501นางจาฎุพัจน์ สุธรรมวิจิตรนายประสิทธิ์ สุธรรมวิจิตรนางจาฎุพัจน์ สุธรรมวิจิตร
36วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค199หมู่ 2บัวงามบุณฑริก อุบลราชธานี3423008148280000นายอำพร เชาวนะพานิชนายสิทธิชัย วงศ์เพ็ญนายอำพร เชาวะพานิช
37วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล154 ม.5ต.สำราญอ.เมืองยโสธร ยโสธร35000045724490045724199ดร.พวงเพชร ชุปวาดร.พรพรหม ชุปวาดร.พวงเพชร ชุปวา
38วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย297ต.ฟ้าหยาดอ.มหาชนะชัย ยโสธร35130045979808045979809ดร.พวงเพชร ชุปวาดร.พรสิงห์ ชุปวาดร.ัรัญญา ชุปวา
39วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์192กุดชุมกุดชุม ยโสธร351400846076252045789337นางพัฒนา ศรีชนะนายถนอมศักดิ์ ศรีชนะนายถนอมศักดิ์ ศรีชนะ
40วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร77สำราญเมืองยโสธร ยโสธร35000045586029045586246นายนิรันดร์ จันทร์เหลืองนายนิรันดร์ จันทร์เหลืองนางดวงเดือน จันทร์เหลือง
41วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ93หมู่2ดู่ลาดทรายมูล ยโสธร35170045756855-ดร.ดวงแข ศรีวะรมย์นางสาวคณาภรณ์ สีมาวงค์นายมังราย ผลจันทร์
42วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร191ทุ่งแต้เมืองยโสธร ยโสธร35000045-583071045-583071นายเอกอนันต์ ณ เชียงใหม่นางสาวดวงตา อ่อนเวียงนายเอกอนันต์ ณ เชียงใหม่
43วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ107/118 ก ถนนชัยประสิทธิ์ต.ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ36000044811331044830386นางวลัยพันธ์ กองจันทร์ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ
44วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์89 หมู่ 8ธาตุทองภูเขียว ชัยภูมิ36110086-8597112-ดร.นิลวรรณ ดิลกลาภดร.ทรงฤทธิ์ ดิลกลาภนางวีระวรรณ มณีเนียม
45วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว199 ม.17ผักปังภูเขียว ชัยภูมิ36110044862202044862295นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์อัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
46วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ155ต.หนองบัวแดงอ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ36210044-056275044-056276นางนิลวรรณ แจ้งสุขนางนิลวรรณ แจ้งสุขนายยงยุทธ นันสอางค์
47โรงเรียนไฺฮเทค-เทคโนโลยี ชัยภูมิ151 ม.7กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ36120044847396044847396นางชนากานต์ ยืนยงนายไตรรัตน์ ยืนยงนางสาวจารุวรรณ คาดสนิท
48วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ ชัยภูมิ
49วิทยาลัยอาชีวศึกษาคอนสาร169 ม.7ดงบังคอนสาร ชัยภูมิ361800819655155-นางสาวสุภาพร ศรีภานางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีภานางพยงค์ ศรีภา
50วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก432 หมู่ที่ 13หนองบัวแดงหนองบัวแดง ชัยภูมิ36210044872699044872580นายธนกร ภัทรานุพันธุ์
51วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น ชัยภูมิ
52วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ195บ้านโสกคอนสวรรค์ ชัยภูมิ36140044052492-นางสาวสุภาพร ศรีภาว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ บุญบำรุงนายสำราญ ศรีภา
53วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสารคอนสาร-เขื่อนจุฬาภรณ์ทุ่งนาเลาคอนสาร ชัยภูมิ361800868597112,-ดร.นิลวรรณ ดิลกลาภดร.ทรงฤทธิ์ ดิลกลาภดร.พุทธินันท์ ดิลกลาภ
54วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ143/1บุ่งเมือง อำนาจเจริญ37000045-511555045-271020ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์นายวิเศษ สมคิด
55วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ199ต.บุ่งอ.เมือง อำนาจเจริญ37000045-452434045-452436นายพรสิงห์ ชุปวานางพวงเพชร ชุปวานายพรเทพ ชุปวา
56วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ93ต.หนองมะแซวอ.เมือง อำนาจเจริญ37000045524529045524529นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่
57โรงเรียนพณิชยการ เทคโนโลยีอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
58วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย237 หมู่ 8คำแก้วโซ่พิสัย บึงกาฬ38170042086002042086002นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียรนางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียรนายปรีชา ตึงตระกูล
59วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด195 ม.10ปากคาดปากคาด บึงกาฬ38190042-490867042-490867นางทัศณีย์ แสณจันทร์นางสาววรัญญา สุทธิโคตรนางสุปราณีย์ พิรักษา
60วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต171 ถนน วิจารณ์รังสรรค์หนองบัวเมือง หนองบัวลำภู39000042361044042361045นายสุุเทพ ภู่มงคลสุริยานายสุุเทพ ภู่มงคลสุริยานางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา
61วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง หนองบัวลำภู
62วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง159 ถนน อุดร-ชุมแพศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู39180042353237042353237นางทัศณีย์ แสณจันทร์นายสุภาพ ศรีเทพนางสาวจันจิรา ศิริขันธ์
63วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น9/99 ถนนกสิกรทุ่งสร้างในเมืองเมือง ขอนแก่น400000-4323-72370-4323-7237นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่มนางอรัญญา ชัยเนตร
64วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ99/99 ถ.กสิกร-ทุ่งสร้างในเมืองเมือง ขอนแก่น40000043-237911043-244853พันตรี ดร.อุดร แสวงการดร.จรรยา แสวงการดร.อัษฎางค์ แสวงการ
65วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น118/1 ถ.ราษฎร์คนึงในเมืองเมือง ขอนแก่น40000043331224-5106ดร.ณัฎฐินี รัชตเมธีนส.ดุสิตา สิทธิเกษรนส.ดุสิตา สิทธิเกษร
66วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ200 ต.ตำบลในเมืองอ.เมือง ขอนแก่น40000043222781043324784นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์นายสมใจ คงคาชาติ
67วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นโรงเรียนไพบูลย์ในเมืองเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043-236133043239004นายไพบูลย์ ม่วงคร้ามนางวราภรณ์ ม่วงคร้ามนางสาวพรรณนา ม่วงคร้าม
68วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ167 ในเมืองเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043-241848043241848PTCนายรัฐสภา พงษ์ภิญโญนายรัฐสภา พงษ์ภิญโญ
69วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน57 หมู่ 4ต.ชุมแพอ.ชุมแพ ขอนแก่น40130043313234043313234นายเกรียงไกรปัญญา ประเสริฐกุลนางทัศนีย์ เอี่ยมบุญเสริฐนายวรพจน์ ยอดตา
70วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ211 ถนนมิตรภาพต.โจดหนองแกอ.พล ขอนแก่น40120043414199043414199 ศ.ดร นายแพทย์กระแส. ชนะวงศ์-ดร.สนั่น ทองปาน
71วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ888 หมู่ 4หนองสองห้องหนองสองห้อง ขอนแก่น40190043491515043491800ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์นางสาวชญาดา พรมวันนายปกรณ์ ขันช้อน
72วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์23 ม.16 ถนนมะลิวัลย์ต.บ้านเป็ดอ.เมือง ขอนแก่น40000043423863043423831นายจิรวุฒิ คุวานันท์นายสุวิทย์ คุวานันท์นางสาวณัฐิดา วรรณดี
73วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย444 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรีบ้านหว้าเมืองขอนแก่น ขอนแก่น40000043-040107,043-040107นางจุฑาทิพย์ ชาญประเสริฐนายณษฐ์ ชาญประเสริฐนายณษฐ์ ชาญประเสริฐ
74วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย - เยอรมัน417ต.บ้านกงอ.หนองเรือ ขอนแก่น40240043299245043299245นางดวงใจ สีสันนูนางดวงใจ สีวันนูดร.อิทธิ สีวันนู
75วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม69 ม.10หนองกุงน้ำพอง ขอนแก่น40140094-2687181-พระครูสุตศาสนการ ( ไพฑูรย์ ) เหลาเคนพระครูสุตศาสนการ ( ไพฑูรย์ ) เหลาเคนนางลำพอง เลี้ยววานิช
76วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น555 หมู่ 4 ถนน ขอนแก่น-มัญจาคีรีบ้านทุ่มเมือง ขอนแก่น40000043-255355043255355นางสาวอรนภางค์ แสวงการนางสาวอาภากร แสวงการนายจุมพล สวัสดิผล
77วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี128 ม.5ตูมใต้กุมภวาปี อุดรธานี41110042398282042398282นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์นายพูนศักดิ์ ปุระเทพนายคมจิตร์ นันทะศรี
78วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี98หมากแข้งเมืองอุดรธานี อุดรธานี41000042-242386042-242386นางนุสรา สมศรีโหน่งนายดาว สมศรีโหน่งนายดาว สมศรีโหน่ง
79วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล299ต.หนองบัวอ.เมือง อุดรธานี41000(04) 222-31(04) 224-24นายชยากร ฤกษ์นิมิตรนางศิริพร ฤกษ์นิมิตรนายมนูญ พันธ์หล่อ
80โรงเรียนช่างกลอุดรธานี75/22หมากแข้งเมือง อุดรธานี41000042-237676042-340324นายบุญชอบ คณิตารงค์นายบุญชอบ คณิตารงค์นายสุรสิษฐ์ นาคคำ
81วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น235 หมู่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่นบ้านจั่นเมือง อุดรธานี41000042-300148042-300148นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายวัฒนะ งานยางหวาย
82วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ140นาข่าเมือง อุดรธานี41000042206363042206363นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์นายพูนศักดิ์ ปุระเทพนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
83วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ317หมู่2บ้านเพียกุดจับ อุดรธานี41250042291313042291313นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา
84วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน282 ถนนนิตโยหนองหานหนองหาน อุดรธานี41130042-261349042-261349ดร.ภพ สมศรีโหน่งดร.ภพ สมศรีโหน่งนายประโมทย์ พวงสุวรรณ
85วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต120 หมู่ 7ศรีสุทโธบ้านดุง อุดรธานี41190042-271639042-271639นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานางสาวแสงอุษา ภู่มงคลสุริยานายสานิต จันทสิม
86วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง269ต.ศรีสุทโธอ.บ้านดุง อุดรธานี411900883131868042-271619นายทรรศนภูมิ บุรีเพียนายสินสมบัติ ปุกหุตนายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
87วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์206 หมู่ 6หนองแวงน้ำโสม อุดรธานี41210042132248042132247นายฉัตรชัย เลิศสหพันธ์นายฉัตรชัย เลิศสหพันธ์นางสาวสุประไพ เลิศสหพันธ์
88วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2199ต.หมูม่นอ.เมือง อุดรธานี41000042930658042930655นางสาวแสงอุษา ภู่มงคลสุริยานายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายเอกสิทธื์ ทินจอง
89วิทยาลัยเทคโนโยลีรังสิโยภาส-ศรีธาตุศรีธาตุ อุดรธานี41230042382220-นางเพ็ญศรี วงศ์ศรีเผือกนางเพ็ญศรี วงศ์ศรีเผือกนายภราดร วงศ์ศรีเผือก
90วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท - เทค อุดรธานี-วังสามหมอวังสามหมอ อุดรธานี41280093-4976549-นางนิลวรรณ แจ้งสุขนางนิลวรรณ แจ้งสุขนางนิลวรรณ แจ้งสุข
91วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิตบ้านผือ-น้ำโสมบ้านผือบ้านผือ อุดรธานี41160042-151262042-151264นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานายสุเทพ ภู่มงคลสุริยานางสาวสุรินยา ศรีขวาชัย
92วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี243กุดสระเมือง อุดรธานี41000042206356042206340เพชร ราชคมศุภกิจ ราชคมทัศนีย์ ขวัญส่ง
93วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ111นาอานเมือง เลย42000042-812364042-833622พต.ดร.อุดร แสวงการดร.จรรยา แสวงการพต.ดร.อุดร แสวงการ
94วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย152 ม.7ค่ายบกหวานเมือง หนองคาย431000931018098-นายวิกร รัตนวิชัยนายวิกร รัตนวิชัยนายวิกร รัตนวิชัย
95วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน333ต.โพธิ์ชัยอ.เมือง หนองคาย43000042-421789042-421788ดร.กิตติพงษ์ สกุลคูดร.กิตติพงษ์ สกุลคูนายสุเทพ บุบผาคร
96วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ184พรเจริญพรเจริญ บึงกาฬ38180042487386-นายสุทธิศักดิ์ แว่นเรืองรองนายสุทธิศักดิ์ แว่นเรืองรองนายสรศักดิ์ สุทธิแพทย์
97วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย56 ม.17 ถ.โพนพิสัย-เฝ้าไร่ต.จุมพลอ.โพนพิสัย หนองคาย431200812952838-น.ส.ณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์นางรัตนากร นิติกรกิตติพงษ์น.ส.ณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์
98วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล86 ม.4ต.ท่ากกแดงอ.เซกา บึงกาฬ38150042-490968042-490968ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์นางกรรณิการ์ ก่ำจำปานางรัตนา วิลาวัน
99วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา193ผาตั้งสังคม หนองคาย431600424414240นางสาวสายพิณ ปัญญาคำ
100วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่41หมู่ 7บ้านหม้อศรีเชียงใหม่ หนองคาย43130042014335042014336นายพีรพล ไทยทองนายพีรพล ไทยทองนางสาวอรุณรัตน์ อินทรักษา
101วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ198บึงกาฬเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ38000042-492940042-492940นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายวาปี เณระสุระ
102วิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ76 ม.6ต.บ้านเดื่ออ.ท่าบ่อ หนองคาย43110042414886042414887นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิรินายอดิสรณ์ จันทร์ศรี
103วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัยบึงกาฬ-หนองคายจุมพลโพนพิสัย หนองคาย43120042405884042405884นายศิริธัธ โรจนพฤกษ์
104วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ409 หมู่ 9ท่าบ่อท่าบ่อ หนองคาย43110042432240042432240นางรัชนีย์ เลื่อนแก้วนางรัชนีย์ เลื่อนแก้วนางรัชนีย์ เลื่อนแก้ว
105วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม178ต.นาเชือกอ.นาเชือก มหาสารคาม44170043779234043779234นายกรณ์เชษฐ์ ดอกบัวนายยอด ชนไพโรจน์นายยอด ชนไพโรจน์
106โรงเรียนเทคโนโลยีเชียงยืน มหาสารคาม
107วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก13 หมู่ที่ 8 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธุ์กู่ทองเชียงยืน มหาสารคาม44160043988607043988607นายสุทิน คลังแสงนายรัฐ คลังแสงนางบรรจบ มาเวียง
108โรงเรียนบัณฑิตวิทยาประดู่รอบเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด45210043579306043579504นายจีระศักดิ์ ขัติยนนท์นางสงวน ขัติยนนท์นางสงวน ขัติยนนท์
109วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด120หมู่3 ถนนบายพาสร้อยเอ็ด-อาจสามารถรอบเมืองเมือง ร้อยเอ็ด45000043515220043513625ดร.พรสิงห์ ชุปวานางพวงเพชร ชุปวานายพรพรต ชุปวา
110วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด284 รณชัยชาญยุทธต.ในเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด45000043511620043512653นายจุลสิงห์ ชุปวานายจุลสิงห์ ชุปวานางทองสุข ชะโลธาร
111วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด43 ม.1 ต.ขอนแก่นอ.เมือง ร้อยเอ็ด45000043525163043511671ดร.กรณ์เชษฐ์ ดอกบัวนายตะวัน ดอกบัวนายตะวัน ดอกบัว
112วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา99 ม.6ต.หมูม้นอ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด45170043-519661-043-515879ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูลนายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูลนายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล
113วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย431 หมู่ 3แวงโพนทอง ร้อยเอ็ด451100435718610นายศุภกิต อี่ชโรจน์นายศุภกิต อี่ชโรจน์นางลำยอง ไวยรูปี
114วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล28 หมู่ 17นาอุดมโพนทอง ร้อยเอ็ด4511008120858820874905099นางสาววาสินีพร พลเยี่ยมนางสาววาสินีพร พลเยี่ยมนางสาววาสินีพร พลเยี่ยม
115วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิุ60 หมู่ 5ขวัญเมืองเสลภูมิ ร้อยเอ็ด4512008856537570885653757นางเสาวนีย์ ต้นโศกนางปริญญาภรนายสุเทียร พรมชาติ
116วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ23 ม.6 ถ.เสลภูมิ-โพนทองต.นาเมืองอ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด45120043-550068043-550067ดร.พรพรหม ชุปวาดร.พรสิงห์ ชุปวาดร.พรพรหม ชุปวา
117วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ46 หมู่ 20สระคูสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด45130043-580097043-580097ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์นายณัทชพงษ์ เลาวัลย์ศิรินายชาญศิลป์ วิจิตรัตนศาสตร์
118วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง88 หมู่ที่ 16 สระนกแก้วโพนทอง ร้อยเอ็ด45110043-572507043-572507ดร.กรณ์เชษฐ์ ดอกบัวนายตะวัน ดอกบัวนายอรรณพ วานิช
119วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์114 หมู่ 12บัวแดงปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด451900941927907-นายวัชชิระ วรรณปะโพธิ์นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ์นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ์
120วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์86/23 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์อ.เมือง กาฬสินธุ์46000043812244043814895นายกรณ์พงศ์ ดอกบัวนายกรณ์พงศ์ ดอกบัวนายกรณ์พงศ์ ดอกบัว
121วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย156 ม.3 ขอนแก่น - โพนทองหนองแปนกมลาไสย กาฬสินธุ์46130043854393043854393พันตำรวจโทจอมพล รุจิรดำรงค์ชัยพันตำรวจโทจอมพล รุจิรดำรงค์ชัยนางบุญเสริม บุญสมยา
122วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย180 ม. 15 ถ.สมเด็จ - มุกดาหาร ต.บัวขาวบัวขาวกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์46110043851684043832388นายทิวา แจ้งสุขนางสจีรัตน์ แจ้งสุขนางสจีรัตน์ แจ้งสุข
123วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์113 หมู่ 2ห้วยเม็กห้วยเม็ก กาฬสินธุ์46170043889255-นางนิลวรรณ แจ้งสุข
124วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน399 หมู่ที่ 1นาตาลท่าคันโท กาฬสินธุ์46190043877486-นายทิวา แจ้งสุขนายทิวา แจ้งสุขนายทิวา แจ้งสุข
125วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต94 หมู่ 2หนองแวงสมเด็จ กาฬสินธุ์461500912105289043861342นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัยนายวรวิทย์ พัฒนชัยนางธัญญรัตน์ บัวสอน
126วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ69ต.หนองแวงอ.สมเด็จ กาฬสินธุ์46150043019923043019923นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัยนางเพชรรัตน์ ชมภูแสนนางสุภนันท์ ตีรสวัสดิชัย
127วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย212หนองช้างสามชัย กาฬสินธุ์46180043-818166-นายไกรวุฒิ ภูถูกแสงนายไกรวุฒิ ภูถูกแสงนายไกรวุฒิ ภูถูกแสง
128วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สกลนคร228ต.ห้วยยางอ.เมือง สกลนคร47000042163064042163065นางพรไพลิน พรหมจรรยานางพรไพลิน พรหมจรรยานายวีระพล มาศงามเมือง
129วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย50 หมู่ที่4ต.ธาตุนาเวงอ.เมือง สกลนคร470000-4297-00020-4297-0002นางนันทวัน แจ้งสุขนางนันทวัน แจ้งสุขนางนันทวันแจ้งสุข
130วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา217โนนหอมเมือง สกลนคร47000042766263042766342นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัยนายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัยนางวิมลวัณย์ ตีรสวัสดิชัย
131วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน410/1-2ธาตุเชิงชุมเมือง สกลนคร47000042-732734042-733461นางแอนนา เจริญรุ่งสกลนางแอนนา เจริญรุ่งสกลนางแอนนา เจริญรุ่งสกล
132วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์89 หมู่ 2ฮางโฮงเมือง สกลนคร47000042-744219042-744219นางอภิรดี อ๋องสกุลดร.วิษณุ อ๋องสกุล
133วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร สกลนคร
134วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา สกลนคร
135วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ2/8ต.พังโคนอ.พังโคน สกลนคร47160042771162042734727่นายประสม เสริมสกุลนางณัฐรดา สรรเพชุดานายบุญเสริม เสริมสกุล
136วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส59 หมู่ 8 ถนนพังโคน-บึงกาฬคอนสวรรค์วานรนิวาส สกลนคร47120089-8446416042-973347นางสาวแมรี่วัลย์ วงศ์อินทร์อยู่นายกมลเทพ จันทรจิตนายทนงศักดิ์ โยธายุทธ
137วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง81ต.มายอ.บ้านม่วง สกลนคร47140042794922042794923นางกาญจนา อุประนายอิสรพงษ์ อุประนางกาญจนาอุประ
138วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน303สว่างแดนดินสว่างแดนดิน สกลนคร4711009186347460918634746นายศุภชัยแจ้งสุข
139วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน181 หมู่ 18สว่างแดนดินสว่างแดนดิน สกลนคร47110042722261042722261นางอนุรักษ์ บุญศลนางอนุรักษ์ บุญศลนางอนุรักษ์ บุญศล
140วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค สกลนคร
141วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธูรกิจ81 หมู่ 8คอนสวรรค์วานรนิวาส สกลนคร47120042-973360042-973360นายพงศ์ไท แสนจันทร์นายพงศ์ไท แสนจันทร์นางจงกลณี พานโฮม
142วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย095773637ต.วาใหญ่อ.อากาศอำนวย สกลนคร471700998178736042707277นายวีระวัฒน์ อ่อนทานายวีระวัฒน์ อ่อนทานายวีระวัฒน์ อ่อนทา
143โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร สกลนคร
144วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย124 หมู่ 6บะหว้าอากาศอำนวย สกลนคร47170042 704 801042 704 801นางวัชราภา สังข์หมื่นนานางวัชราภา สังข์หมื่นนานายเกสี ชัยมาโย
145วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต99 หมู่ที่ 3หนองปลิงนิคมน้ำอูน สกลนคร47270042-704733042-704733นายยอดชาย ทองธิราชนางสาวอรัญญา สมไชยานายพักรบ หาญสุโพธิ์
146วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร308 หมู่4ดงมะไฟเมือง สกลนคร47000042163185042163185นายสมชาย สมบูรณ์นางสาวหทัยชนก สมบูรณ์นายทันสมัย บุตรชาติ
147วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม283 หมู่ 1บ้านต้ายสว่างแดนดิน สกลนคร47110042-704937042-704937นางลักขณา กล้ารบนางสาวสุภัทรา ภู่เจริญนายณรงค์ คำภู
148วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์29/3ต.หนองญาติอ.เมือง นครพนม48000042515888042516117นางสาวณัฐนันท์ สิทธิธรรมพงศ์นางจตุพร บุผาชาตินางจตุพร บุผาชาติ
149วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน303 ต.ท่าค้ออ.เมือง นครพนม48000042502000042502000นางธันญภัทร์ ฐานะรักษ์นางธันญภัทร์ ฐานะรักษ์นายสมชาย สังข์เกิด
150วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม47 ม.6ธาตุพนมใต้ธาตุพนม นครพนม48110042540436042540400นายโอภาส สุมนารถ
151วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก9 หมู่ที่ 16พระซองนาแก นครพนม48130042583297042583098นางบุษกล ไชยต้นเทือกนางราชลี ชาชัยนางจินดารัตน์ มีพรหม
152วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม175 หมู่2ศรีสงครามศรีสงคราม นครพนม48150042-599199042-599199นางวนิดา ไชยต้นเทือกนางวิไลพร นาครักษ์นายพัทยา ตุ่นกลิ่น
153วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา นครพนม
154วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอาเซียน-วังตามัวเมือง นครพนม48000042530755-นางอังสนา เข็มใครนายชลาพรรณ แสนสุภานายเดช ขาวพิมพ์
155วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร136 ถ.วิวิธสุรการต.มุกดาหารอ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร490000817299329042612880นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์
156วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง114หนองแคนดงหลวง มุกดาหาร49140083-3383259-นางทองพูน วิทยารัตน์นางทองพูน วิทยารัตน์นางสาวกรุณา วิทยารัตน์
157วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร128 ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร - อุบลราชธานีมุกดาหารเมือง มุกดาหาร49000042615066042615067นายศิริธัช โรจนพฤกษ์พลตรีสุวิทย์ ศรีนนท์นางอรุณี ศรีนนท์
158วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเชี่ยน50 หมู่ 2 ตำบลวะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ ชัยภูมิ36230044855219044855219นางสาวภรทิพย์ ศรีภานายสำราญ ศรีภานายสำราญ ศรีภา

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2561