รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา98/12 ม.2 ถ.โพธารามต.ช้างเผือกอ.เมือง เชียงใหม่50300053210057053225181นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากรนายวัชระ ตันตรานนท์นางคนึงนิจ พรหมเนตร
2วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย128 หมู่ 5 ถ.มหิดลต.หนองหอยอ.เมือง เชียงใหม่50000053-140244053-140246นายวัชระ ตันตรานนท์นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากรนางสาววิไลรัตนื เกียรติไชยากร
3วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่71 ถนนห้วยแก้ว ต.ตำบลสุเทพอ.เมือง เชียงใหม่50200053-221815053-894274นายจุมพล ชุติมานายจุมพล ชุติมานางสาววรรณภา สิทธิชัย
4วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร24 ถ.ลอยเคราะห์ ซ.2ต.ช้างคลานอ.เมือง เชียงใหม่50100053282080053248112ดร.มรกต สุวรรณชินดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชินนายมารุต ศิริธร
5วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่2 ถนนสุขเกษมต.ป่าตันอ.เมือง เชียงใหม่50300053-213061053-408223นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑลนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑลนายฉลวย พันธ์ทอง
6วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่2 ถ.คชสารต.ช้างคลานอ.เมือง เชียงใหม่50100053-275663053-273781ดร.มรกต สุวรรณชินดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
7วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร107 หมู่ 2บ้านกลางสันป่าตอง เชียงใหม่50120053311721053312188นายดลทัต แก้วปัญญานายดลทัต แก้วปัญญานายดลทัต แก้วปัญญา
8วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ262 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าวต.หนองจ๊อมอ.สันทราย เชียงใหม่50210053-845100053-845137นายธนภัทร มั่นคงนายธนภัทร มั่นคงนายธนภัทร มั่นคง
9วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง27เวียงฝาง เชียงใหม่50110093-1317078-นายโสภณ แซ่ชื้อนายวรโชติ จี้เรือนนายทศพร พรหมประกาย
10วิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาฝาง เชียงใหม่
11วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี439/2ต.แม่เหียะอ.เมือง เชียงใหม่50100053-447755053-276437นางจีรวรรณ เวศกิจกุลนางจีรวรรณ เวศกิจกุลนายนิคม เมฆะ
12วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ197ต.บ้านธิอ.บ้านธิ ลำพูน51180053982989053982988ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติดร.พันธุ์นิภา แย้มชุติดร.นพณัช แย้มชุติ
13วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน297 หมู่ 10 ต.อุโมงค์อ.เมืองลำพูน ลำพูน51150053091319053091115รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวนนายรชต กฤตธรรมวรรณรศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
14วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง(แลมป์-เทค)443 หมู่ 2 ถ.วชิราวุธดำเนินต.พระบาทอ.เมืองลำปาง ลำปาง52000054-265112-054-265114นายนฤทธิ์ จิวะสันติการนายนฤทธิ์ จิวะสันติการนางสาวอนงค์ เรืองจิตต์
15วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี173ต.ชมพูอ.เมือง ลำปาง52100054-352399054-811544นายนิมิตร จิวะสันติการนางสุธีรา จิวะสันติการนางพิมพร เทพปินตา
16วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี192/1ต.ล้อมแรดอ.เถิน ลำปาง52160054292155054292156ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษนางธัญญธร หมู่วิเศษ
17วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์135/3 ถนนสำราญรื่นต.ท่าอิฐอ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์53000055442930-4055412219นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุลนางอำพร ด่านพัฒนานุรักษ์นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล
18วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ แพร่
19วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค222 หมู่ 1ต.บ้านต๊ำอ.เมือง พะเยา560000882581224054887122นายสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์นายสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์
20วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา339 ม. 8 ต.ท่าวังทองอ.เมือง พะเยา56000054431234054431134นายกฤษณะ ควรประเสริฐนายกฤษณะ ควรประเสริฐนางเดือนดารา คล้ายกบิลท์
21วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา175 ม.3 ถนน พะเยา-เชียงคำ ต.ดอกคำใต้อ.ดอกคำใต้ พะเยา56120054491081054491081นายธีรพล กาญจนากาศนายชัยชนะ วงศ์จรรยารองศาสาตราจารย์ ดร.นัยนา วงศ์จรรยา
22วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์เลขที่ 1/1 หมู่ 3 ถนนประตูกลองต.ท่าวังทองอ.เมือง พะเยา56000087-8319253054-480883นายไสว หาญหทัยพันธ์นายไสว หาญหทัยพันธ์นายชุมพล เตชะกุลวิโรจน์
23วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน129 หมู่ 6ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย เชียงราย57000053-170117-053-170119ดร.อินทร์ จันทร์เจริญดร.จินตนา จันทร์เจริญดร.อินทร์ จันทร์เจริญ
24วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย1050 ถนนสนามบินต.เวียงอ.เมือง เชียงราย57000(05) 371-10(05) 375-29นายสินธุ์ จงไพบูลย์กิจนางอัญชลี คงบรรทัดนายฉลอง ธัญลักษณ์ชัยกุล
25วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวงต.ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายอ.อำเภอเวียงชัย เชียงราย57210053662484053663306ดร.จรรยา พุคยาภรณ์นางวันวิสาข์ กาญจนศรีกุลรักษาการ นางณิชากร บำรุงนอก
26วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย188 ม.3ต.โป่งงามอ.แม่สาย เชียงราย57130053709292053709292นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
27วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย-แม่สายแม่สาย เชียงราย57130097-3570740-นางพรพิกุล สายทอง
28วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย838 หมู่ที่ 1ต.ริมกกอ.เมือง เชียงราย57100052020478052020477นาง อัญชลี คงบรรทัด-นาง จันทร์เพ็ญ หรดี
29วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ159/1 หมู่ 4ต.ป่าอ้อดอนชัยอ.เมือง เชียงราย57000053631125053631129นายวิรุณ คำภิโลนายอดิศักดิ์ เพ็งตานางพรเพ็ญ คำภิโล
30โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ300/9 หมู่ที่ 4หนองกลับหนองบัว นครสวรรค์60110056-876835-นายภูวดล แจ้งสุขนายภูวดล แจ้งสุขนายวิเชียร พรหมสาขา ณ สกลนคร
31วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ถนนมหาเทพตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์60000056801829-3056801821นางสาวรุจกา สถิรางกูร
32วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ919 หมู่ 10 ถนนพหลโยธินนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ุ60000056310285056223846นายนัทธี พุคยาภรณ์
33วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหนครสวรรค์ นครสวรรค์
34วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์14/10 หมู่ ถนนพหลโยธินตำบลหนองกรดอำเภอเมืองฯ นครสวรรค์60240056340207056340208นายประสงค์ ศิริวิริยะกุลนางปราณี ศิริวิริยะกุลนางสาวธารทอง แย้มจันทร์ฉาย
35วิทยาลัยเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์
36วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี381/1ตาคลีตาคลี นครสวรรค์601400972966471,นายทวี พงษ์โสภานายกัมพล พงษ์โสภานางศรีสุดา จันทร์ฉาย
37วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี12ในเมืองเมือง กำแพงเพชร62000055722759055722767นายพิทักษ์ มหบุญพาชัยนายพิทักษ์ มหบุญพาชัยนายพิทักษ์ มหบุญพาชัย
38วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก691/11 ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก65000055304407055304407นายสุนทร รักเลี้ยง-นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง
39วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก234 หมู่ 2ต.ตำบลบางระกำอ.อำเภอบางระกำ พิษณุโลก65140055-000587055-000588นายสุชน ชามพูนทนางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์นางุสุวิน มณีเสวตร์
40วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร พิจิตร
41วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ29ห้วยเกตุตะพานหิน พิจิตร66110056-662555056-662177นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์นางวันวิสาข์ กาญจนศรีกุลนางวาสนา ศรีบุบผา
42วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอชมฐีระเวชชนแดนชนแดน เพชรบูรณ์671500864175958056761628นางกชพร ควรประเสริฐนางกชพร ควรประเสริฐนายคมธนู ควรประเสริฐ
43วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา278 ม.3ต.พุเตยอ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์67180056797099056797099สุรางค์ สมรรถการนายเริงวัฒน์ สุจริตดร.กาหลง พรพิศ
44โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ370 หมู่ที่ 4บึงสามพันบึงสามพัน เพชรบูรณ์67160056-713680,-นายภูวดล แจ้งสุขนายภูวดล แจ้งสุขนายบุญจันทร์ เกษาทา
45วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์127 หมู่ 4หนองไขว่หล่มสัก เพชรบูรณ์67110056-912259056-912259ดร.ชนากานต์ ยืนยงดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายพงศกร ผดุงพงษ์
46วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์253 หมู่ที่ 2ต.บึงสามพันอ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์67160056731407056561191ดร.ชนากานต์ ยืนยงดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายวัลลภ สาครรัตน์
47วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์126 หมู่ที่ 6ยางงามหนองไผ่ เพชรบูรณ์67220056782199056782277นายอมรเทพ หลีเกี๊ยะนางสาวดรุณวรรณ แสนสำราญนางสาวดรุณวรรณ แสนสำราญ
48วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี183พุขามวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์671800871173234056718339นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางสาวสุมาลี เดชศรี
49วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการศรีเทพศรีเทพ เพชรบูรณ์67170056020276นายถาวร สอนจันทร์แดงนางสาวกมลทิพย์ สอนจันทร์แดงนายถาวร สอนจันทร์แดง

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2561